بـاغ رویایی هخامنشیان تلی از خاک و دیگر هیچ!

آنطور که باستان شناسان می گویند آرامگاه و كاخهای كوروش در میان باغی بزرگ و دشتی خرم واقع بوده كه توسط گذرهای آبی متعددی كه از رود پلوار سرچشمه میگرفته، سیراب میشده اند. این محوطه زیبای سرسبز را باغ پاسارگاد (باغ سلطنتی) مینامند؛ باغهایی که یکی از قدیمیترین بقایای باغسازی ایرانی بوده و اکنون تنها بخشی از زهکشیها و آبنماهای آن باقیمانده است. باغ شاهی یا سلطنتی در محوطه میراث جهانی پاسارگاد شامل مجموعهای از کاخها و کوشکها به همراه جویهای سنگی و گلی بوده که آثار کمی از آنها باقی مانده و كل باغ در حدود ۸ هکتار وسعت داشته است. کارشناسان حوزه میراث فرهنگی بر این باورند کوروش اولین شخصی است که در ایران شخصاً دستور داده بود که باغ پاسارگاد چگونه ایجاد شود و درختها نیز به چه شکل کاشته شوند و در واقع هندسیسازی باغ و شکل و شمایل آن از دیدگاه کوروش به عنوان باغ ایرانی مطرح شده است که البته این اطلاعات بر اساس نتایج حاصل از گروههای مختلف باستانشناسی بهدست آمده است.آنچه که این روزها گردشگران با ورود به محوطه جهانی پاسارگاد نمی بینند باغ است ، چرا که در این محوطه تاریخی به غیر از آرامگاه کوروش ،بقایایی از کاخ های هخامنشی و قسمتی از آبراهه های باغ پاسارگاد دیده می شود .
در حال حاضر نيز قسمت هاي عمده اي از آبراهههاي باغ در زير زمين قرار دارد و آن طور كه مدير پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد مي گويد كمتر از 200 متر از اين آبراه ها برروي سطح زمين قابل ديدن است و تاكنون شناسايي شده است.
حميد فدايي در گفت وگو با خبرنگار سرويس گردشگري «خبرجنوب» اضافه مي كند: ثبت جهاني باغ پاسارگاد در واقع به معرفي اين مجموعه باستاني كمك مي كند.وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان احياي اين باغ وجود دارد، مي گويد: نمي توان به اين پرسش به اين سادگي ها پاسخ داد زيرا بايد تمامي ابعاد موضوع مورد بررسي دقيق كارشناسي قرار گيرد.
فدايي با تاكيد بر اينكه ثبت جهاني باغ پاسارگاد در واقع مفهومي از معرفي باغ ايراني بوده است، مي افزايد: در حال حاضر قسمت هاي اندكي از باغ پاسارگاد را ميتوان ديد كه به طور حتم براي دست يافتن به اطلاعات بيشتر از نحوه ساخت و وجود پوشش گياهي آن نيازمند فعاليتهاي باستان شناسي در محل هستيم، از اين رو طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته و پروژه همكاري با هيات باستان شناسي فرانسوي، اين موضوع مورد بررسي دقيقتري قرار مي گيرد.
مدير پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد در ادامه با بيان اينكه نمي دانيم چه نوع درختاني در اين باغ وجود داشته، اضافه ميكند: اطلاعات در خصوص اين باغ باستاني بسيار اندك است و بايد در تمامي ابعاد اين محوطه باستان شناسي مورد بررسي قرار گيرد تا به ابعاد شناخت ما از اين محوطه كمك كند.
فدايي با اشاره به اينكه شواهد بسياري از وجود باغ در سراسر محوطه باستاني پاسارگاد وجود دارد، مي گويد: وسعت اين باغ بسيار زياد بوده به طوري كه محوطه آرامگاه و كاخ هاي هخامنشي مجموعه را نيز دربر مي گرفته است.
وي در ادامه تاكيد مي كند: يكي از اقدامات اصلي كه در محوطه باستاني پاسارگاد در حال انجام است مطالعات و انجام يكسري كارهاي پژوهشي با همكاري هيات باستان شناسي فرانسوي هاست كه در اين پروژه، مجموعه باغ، نحوه شكلگيري، اقليم شناسي و گياه شناسي مجموعه در زمان هخامنشيان مورد بررسي قرار ميگيرد و اميدواريم بتوانيم اطلاعات پايگاه را در اين حوزه تكميل تر كنيم.
مديرپايگاه ميراث جهاني پاسارگاد می گوید: مطالعات دیرین اقلیم شناسی و زمین باستان شناسی در دشت پاسارگاد، براساس تفاهمنامه همکاری مشترک هیات باستان شناسی ایران و فرانسه انجام شدو براساس مطالعاتی که در دشت پاسارگاد در زمینه های مختلف مورفولوژی دشت و زیرساخت هیدرولیکی آن، زمین شناسی منطقه، وضعیت اولیه پوشش گیاهی در محوطه، کشاورزی باستان، شرایط آب و هوایی و غیره انجام شد وضعیت محیط زیست پاسارگاد دوره هخامنشی مورد ارزیابی علمی قرار میگیرد.
فدایی افزود: با انجام این مطالعات ضمن ارایه تصویری از گذشته دشت پاسارگاد، نقشه زمین باستان شناسی محوطه با جزییات ژئومورفولوژی آن نیز تهیه خواهد شد.به گفته وی، انجام این مطالعات چشم انداز درستی از ظرفیتهای زیست محیطی منطقه برای الگوی شهری پاسارگاد در دوره باستان در اختیار میگذارد و بازسازی چشم انداز هخامنشی پاسارگاد و قلمرو آن را ممکن میکند.فدایی افزود:این مطالعات درکنار اندازه گیریهای ژئوفیزیکی که در فصل گذشته توسط هیات مشترک آغاز شد در ارایه شناخت امروزی و شفاف تر ما نسبت به شهر پاسارگاد و از جمله ارایه الگوی سکونتگاهی آن موثر خواهد بود.بنا بر این گزارش باغ ایرانی پاسارگاد به همراه باغ های ارم، چهلستون، فین، عباسآباد، شازده، دولتآباد، پهلوانپور و اکبریه به عنوان میراث جهانی به ثبت رسیدند.
باغ پاسارگاد با ساختارکامل معماری، بیانگر رابطه تنگاتنگ میان بستر فرهنگی و طبیعی و نشانهای از سازگار نمودن و همسو کردن نیازهای انسان و طبیعت است. باغ ایرانی نمایانگر توان نهفته محیط ، طبیعت و چگونگی استفاده از آن بوده است . خالق باغ با اتکا به دانش تجربی خود، فضایی را ایجاد کرده که باعث بقاء و پویایی بستر طبیعی شده است .
گفتنی است باغ ایرانی سه ساختار و طراحی منحصربهفرد دارد؛ اول در مسیر عبور جوی آب قرار دارد، دوم اینکه با دیوارهای بلند محصور است و سوم در داخل باغ عمارت تابستانی و استخر آب قرار دارد. باغ ایرانی با تاریخ پیدایش قنات پیوند دارد. اولین باغهای ایرانی در مسیر خروجی قناتها شکل گرفته است و چون حفر قنات و علوم وابسته به آن به طریقی تجربی به دست مقنیهای ایرانی برای اولین بار صورت گرفته ، از این رو شکلگیری باغ در کنار قناتها نیز از تفکرات و اندیشه ایرانیان سرچشمه گرفته است. این سه مشخصه باغهای ایرانی را متمایز می کند. در واقع این باغسراهای ایرانی را جهانگردان اروپايی با مشخصه و نام «پرشین گاردن» وصف کردهاند .
یکی از ویژگیهای خاص مجموعه پاسارگاد وجود باغ شاهی و مجموعه کاخهای آن است. در پاسارگاد، باغ ایرانی با تمام ویژگی و عناصر اصلی معماریاش ساخته میشود. توجه به عناصر مذهبی و استفاده از آن به صورت مفهومی در ساختارهای معماری، الگوی هندسی باغ به همراه کوشکها و راهآبهای سنگی آن در میان باغ بزرگ پاسارگاد، نحوه توزیع و تقسیم مناسب آب در داخل مجموعه باغ و کاخها و ترکیب عناصر و ساختارهای معماری با طبیعت از جمله ویژگیهایی است که این باغ را به عنوان الگویی مادر در باغسازی ایرانی مطرح میکند به تعبیری دیگر، باغ پاسارگاد و مجموعه کاخهای آن شاهکار، خلاقیت و اصالت هنری هنرمندان ایرانی به عنوان اولین نمونههای چهارباغ است که بعدها در معماری صفوی و دوره مغولی هند بار دیگر نمود پیدا میکند.

 

1717

طارمی پرسپولیسی‌ها را سوژه هواداران استقلال کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ طارمی سرانجام به ریزه اسپور تركیه پیوست تا حداقل برای یك سال هم كه شده از پرسپولیس فاصله بگیرد. این موضوع باعث خوشحالی هواداران استقلال شده است. البته دلیل خوشحالی هواداران استقلال، نبودن طارمی در دربی نیست بلكه آن ها بابت این موضوع خوشحال شده اند كه طارمی با ترك پرسپولیس، سوژه چند روز كل كل با پرسپولیسی ها را به آن ها داده است.
زمانی كه كاوه رضایی به استقلال پیوست و باشگاه پرسپولیس هم فكر می‌كرد نتیجه مذاكراتش با طارمی، قطعا ماندن این بازیكن است، پرسپولیسی‌ها در شبكه‌های اجتماعی با استقلالی ها كری خوانی می كردند كه رفتن رضایی به استقلال باعث شده طارمی در پرسپولیس بماند. آن ها از این موضوع خوشحال بودند و فكر می كردند طارمی واقعا در تیم ماندگار خواهد بود. اما حالا كه طارمی به لیگ تركیه رفته، هواداران استقلال همین موضوع را سوژه كنایه های خود كرده اند و در شبكه های اجتماعی در حال تمسخر هواداران پرسپولیس هستند.
43 43

چطور استرس در محل کارتان را به حداقل برسانید؟/چند راهکار کاربردی

منفی‌بافی نکنید

روزتان را با تفکر مثبت شروع کنید. یک تکیه کلام مثبت برای اول صبح هایتان انتخاب کنید و هر روز صبح مدام همان را بگویید. حتما لازم نیست که جمله تان خیلی طولانی یا خاص باشد. می‌توانید  هر روز صبح بگویید، «خدایا به امید تو». ۱۰- ۱۵ دقیقه قبل از این که از تختواب بلند شوید، این افکار مثبت را در ذهن خودتان مرور کنید. ورزش کششی هم فراموش نکنید. 

با استرس بجنگید

یک لیست از چیزها یا اتفاقات کاری که به شما استرس می دهد را جمع و جور کنید. این حس ها وقتی روی کاغذ می آیند، به طور عجیبی این قابلیت را پیدا می کنند که بتوانید درباره شان فکر کنید و برایشان راه حل پیدا کنید. یاد بگیرید که از منبع استرس یا مشکل فرار نکنید. چون اینطوری بالاخره یک روز خسته تان می کند و شما شکست می خورد. به جای این سعی کنید شما دست پیش را بگیرید و با استرس روبه رو شده، آن را از پا در بیاورید.

روی وظایفتان تمرکز کنید

شما قرار است یک کار خاص انجام داده، آن کار را به بهترین وجه انجام داده و بابت کارتان پول بگیرید. بابت کمک شما به دیگران – هرچند کار خوبی است – هیچ اجر مادی داده نمی شود. برای کمک کردن به دیگران حد و حدود قائل شوید. تا جایی به همکارانتان کمک کنید که اسمش کمک باشد، نه سواستفاده از مهربانی شما. اگر نمی توانید روی دوستان تان را زمین بیندازید، جایتان را عوض کنید و جایی دورتر بنشینید.

وظایف جدیدی را قبول کنید
گاهی وقتها آن قدر در کارمان توانمند شده ایم که، حوصله مان از انجام دادنش سر می رود. انجام دادن یک کار یکنواخت، هرچقدر هم سخت یا مهم باشد، آدم را خسته می کند. با مسئول ارشدتان درباره مشکل خستگی تان گپ بزنید. بعضی از شرکت ها امکانات آموزشی خاصی برای کارمندانشان فراهم می کنند تا بتوانند در کارشان پیشرفت کرده یا موقعیت شغلی تازه ای را امتحان کنند.

مرخصی بگیرید

اگر احساس می کنید موقع کار یک جسم سنگین داغ توی جمجمه تان تکان می خورد، یعنی مرخصی لازم هستید.به یک سفر درست و حسابی بروید و از همکارانتان بخواهید که با شما هیچ تماسی در این دوران نگیرند. اگر نمی توانید یک یا چند روز مرخصی بگیرید، با یک مرخصی چند ساعته از فضای کار کمی فاصله بگیرید و در دنیایی که دوست دارید چرخ بزنید. در این چند ساعت هر نوع تماس کاری، حتی در صورت باریدن سنگ از آسمان ممنوع است.

سلامت باشید

هیچ چیزی از تندرستی تان مهمتر نیست. تا زمانی که تن و روان تان سالم نباشد، نمی توانید کار کنید. حالتان هم خوب نمی شود. در یک کلاس ورزشی ثبت نام کنید یا دست کم مدتی را برای دویدن و ورزش کردن در خانه یا هرجایی که صلاح می دانید، انتخاب کنید. رژیم خوراکی درستی را انتخاب کرده و با خیال راحت، تن درست و حال خوب به کارتان برسید.

۵۴۵۴

 

خدا وعده کرده که بیایید، من جوابتان را می دهم/ چیزی بهتر از فراگیری علوم الهی در شب قدر نیست

شب قدر کدام شب است؟/ تفسیر علامه طباطبایی(ره) 

علامه طباطبایی

در قرآن کریم آیه ای که به صراحت بیان کند شب قدر چه شبی است دیده نمی شود. ولی از جمع بندی چند آیه از قرآن کریم می توان فهمید که شب قدر یکی از شب های ماه مبارک رمضان است.

قرآن کریم از یک سو می فرماید: «انا انزلناه فی لیله مبارکه». این آیه گویای این مطلب است که قرآن یکپارچه در یک شب مبارک نازل شده است و از سوی دیگر می فرماید: «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن» و گویای این است که تمام قرآن در ماه رمضان نازل شده است و در سوره قدر می فرماید: «انا انزلناه فی لیله القدر» از مجموع این آیات استفاده می شود که قرآن کریم در یک شب مبارک در ماه رمضان که همان شب قدر است نازل شده است. پس شب قدر در ماه رمضان است. اما اینکه کدام یک از شب های ماه رمضان شب قدر است، در قرآن کریم چیزی بر آن دلالت ندارد و تنها از راه اخبار می توان آن شب را معین کرد.

در بعضی از روایات منقول از ائمه اطهار(ع) شب قدر مردد بین نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم ماه رمضان است و در برخی دیگر از آنها مردد بین شب بیست و یکم و بیست و سوم و در روایات دیگری متعین در شب بیست و سوم است و عدم تعین یک شب به جهت تعظیم امر شب قدر بوده تا بندگان خدا با گناهان خود به آن اهانت نکنند.

پس از دیدگاه روایات ائمه اهل بیت(ع) شب قدر از شب های ماه رمضان و یکی از سه شب نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم است. اما روایات منقول از طرق اهل سنت به طور عجیبی با هم اختلاف داشته و قابل جمع نیستند ولی معروف بین اهل سنت این است که شب بیست و هفتم ماه رمضان، شب قدر است و در آن شب قرآن نازل شده است.

تکرار شب قدر در هر سال
شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و سالی که قرآن در آن نازل شد نیست بلکه با تکرار سال ها، آن شب نیز تکرار می شود. یعنی در هر ماه رمضان شب قدری است که در آن شب امور سال آینده تقدیر می شود.
دلیل بر این امر این است که:

اولا: نزول قرآن به طور یکپارچه در یکی از شب های قدر چهارده قرن گذشته ممکن است ولی تعیین حوادث تمامی قرون گذشته و آینده در آن شب بی معنی است.

ثانیا: کلمه «یفرق» در آیه شریفه «فیها یفرق کل امر حکیم» در سوره دخان به خاطر مضارع بودنش، استمرار را می رساند و نیز کلمه «تنزل» در آیه کریمه «تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر» به دلیل مضارع بودنش دلالت بر استمرار دارد.

ثالثا: از ظاهر جمله «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن» چنین برمی آید که مادامی که ماه رمضان تکرار می شود آن شب نیز تکرار می شود. پس شب قدر منحصر در یک شب نیست بلکه در هر سال در ماه رمضان تکرار می شود.

در این خصوص در تفسیر برهان از شیخ طوسی از ابوذر روایت شده که گفت: به رسول خدا(ص) عرض کردم یا رسول الله(ص) آیا شب قدر شبی است که در عهد انبیا بوده و امر به آنان نازل می شده و چون از دنیا می رفتند نزول امر در آن شب تعطیل می شده است؟ فرمود: «نه بلکه شب قدر تا قیامت هست.»

 

کسب علم و معارف دین در شب های قدر فضیلت دارد/ گفتاری از آیت الله جوادی آملی


*در شب هاى قدر چیزى بهتر از فراگیرى علوم الهى، گفتن و شنیدن معارف دین نیست. تشکیل یا شرکت در برنامه‌هایى مانند جلسه تفسیر یا حدیث یا احکام، که خود سعادت و توفیقى است؛ و اگر چنین برنامه‌اى نداشت، امر به معروف و نهى از منکر داشته باشد و اگر نتوانست لااقل ذکر بگوید.

* یکى از بهترین و مهمترین کتاب هاى فقه امامیه، کتاب «جواهر» است که مؤلف بزرگوارش در طى سى سال آن را نوشت. در پایان این کتاب مرقوم فرموده که خداى متعال چنین مقرر کرد تا امشب که شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان است، این کتاب به پایان برسد.

*شب بیست و سوم که از تمام شب هاى ماه مبارک رمضان و از شب بیست و یکم و نوزدهم نیز افضل است، این فقیه نامور مشغول نوشتن کتاب فقه بوده است. چیزى بالاتر از عالِم شدن و آگاه شدن نیست. علم است که زمینه‌اى براى رسیدن انسان به «عقل» مى‌شود؛ انسان عاقل هم آسوده است و هرگز در عذاب نخواهد بود.

 

خدا به ما وعده کرده است که بیا، من جوابت را می دهم/ سخنان آیت الله آقا مجتبی تهرانی

.

* بر اساس روایات اسلامی شب های قدر دارای مراتب اهمیت است؛ شب نوزدهم، شبِ بررسی سوابق است. شبی است که اعمال را بررسی می‏‌کنند و شب تقدیر و انداز‌ه‏گیری کردن امور نسبت به سال آینده است. شب بیست ‏و یکم، شبی است که بعد از آنکه امور و سوابق آن بررسی شد، در آن شب ثبت و ضبط می‏‌شود؛ یعنی امور سال آینده را می‌‏نگارند. شب بیست‌‏وسوم هم شبِ توشیح و امضا است.

* شب قدر باید سربه‌‏زیر به درگاه الهی برویم. بگوییم خدایا ما درمانده ایم؛ سال گذشته به هر وسیله ای که به ذهنمان می رسید برای رفع مشکلاتمان متوسل شدیم، اما نتوانستیم؛ هر چه تدبیر کردیم کاری از پیش نبردیم؛ حالا جمع شده ایم و به سراغ تو آمدیم که کلید گشایش تمام گرفتاری ها به دست قدرت تو است.

* خدا به ما وعده کرده است که بیا، من جوابت را می دهم. در آن روایت بود که خدا امشب می گوید: «هَل مِن سائلٍ»؛ آیا کسی هست که از من بخواهد، تا من به او بدهم؟ خودش اجازه داده است که بیاییم و با خواری و خاکساری از او درخواست کنیم. بد کرده ای؟ بیا و توبه کن. «هَل مِن تائبٍ فأتوبَ عَلیه»؛ من توبه ات را قبول می کنم. «هَل مِن مُستغفِر»؛ آیا کسی هست که بیاید از من پوزش بطلبد تا من او را بیامرزم؟

خطاب خدا به موسی:برو به بنده ام بگو من بخشیدمش اما گله دارم!/ روایات شنیدنی شب قدر/ فایل صوتی
فرهنگ دین و اندیشه – گلچینی از منبر شب قدر آیت الله آقا مجتبی تهرانی در سال 1390 درباره رفتار بندگان و بخشش خداوند در شب قدر

 

/۶۲۶۲

تلفن همراه می‌تواند باعث نابینایی موقت‌تان شود/هشدار پزشکان درباره استفاده نادرست از گجت‌ها

دانش  پزشکی – تلفن همراه ابزاری مهم و موثر در زندگی امروز محسوب می شود و برای بسیار منبع دائمی کسب اطلاعات، و برقراری ارتباط است. به گزارش یورونیوز اما یک پژوهش جدید نشان می دهد که استفاده از تلفن همراه در شب پیش از خواب می‌تواند نه تنها موجب اختلال در خواب بلکه نابینایی موقت شود.

کارشناسان می گویند با وجودیکه ما با دو چشم به صفحه تلفن همراه نگاه می کنیم ولی با نگاه کردن طولانی در حال دراز کشیده، یک چشم ممکن است بطور غیر ارادی از تمرکز در یک نقطه منحرف شود. بتازگی دو مورد از نابینایی موقت چند ماهه در یک مجله پزشکی در انگلستان (New England Journal of Medicine) ثبت شد. دو زن ۲۲ و ۴۰ ساله از نابینایی موقت بطور مکرر شکایت کردند.

دکتر گوردون پلانت، متخصص اعصاب در بیمارستان ملی اعصاب لندن می گوید: «معمولا چند ثانیه طول می کشد تا چشم راست هم مانند چشم چپ ببیند. در صورتی که دراز کشیده باشیم حالت عکس آن بیشتر محتمل می شود. چیزی که موجب نگرانی مردم می شود این است که وقتی با دو چشم به تلفن همراه نگاه می کنند فکر می کنند با چشمی که نور به آن می خورد نمی توانند ببینند ولی اگر با هر دو چشم نگاه کنند، چنین تصوری برایشان پیش نمی آید.»

پس از شکایت این دو زن از ۱۵ بار نابینایی موقت، هر دو مورد آزمایش های پزشکی متعدد از جمله ام آر آی و آزمایش قلب قرار گرفتند. دکتر گوردون پلانت می افزاید: «از دست دادن بینایی گذرای یک چشم نشانه بسیار مهمی است. زیرا می تواند هشدار وقوع سکته مغزی باشد. این یکی از شایع ترین دلایلی است که بیماران به بیمارستان چشم می آیند. بیمار دارای این نشانه به بخش سکته ارجاع داده می شود. زیرا بینایی شان را موقتا از دست داده اند. این نشانه در افراد سالمند بیشتر دیده می شود ولی جوانها هم ممکن است در معرض خطر سکته مغزی باشند.»

نشانه های نابینایی موقت در اثر تلفن همراه، شبیه نشانه بیماریهای جدی مانند سکته است و ممکن است به تشخیص اشتباه پزشکی منجر شود. دکتر گوردون پلانت می گوید این بیماران اتوماتیک به بخش سکته ارجاع می شوند. پزشکان متخصص سکته که لزوما با اختلالات بینایی آشنا نیستند، آنها را معاینه می کنند. بقیه مراحل تشخیص هم مانند ام آر آی، سی تی اسکن، سونوگرافی و بقیه بصورت اتوماتیک انجام می شود.

نگاه کردن زیاد به صفحه های کوچک تلفن همراه موجب محو دیدن و سردرد می شود. نور آبی صفحه با کاهش هورمون ملاتونین موجب اختلال خواب می شود. به نظر کارشناسان ساده ترین راه حل، استراحت هر ۲۰ دقیقه یک بار است.

۵۴۵۴

 

غوغای پرسپولیسی‌ها در شبکه‌های اجتماعی/ طارمی و رضاییان تهدید شدند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مهدی طارمی و رامین رضاییان دو بازیكن كلیدی پرسپولیس در فصل گذشته بودند. حالا آن ها در یك لحظه با یك تیم تركیه ای قرارداد امضا كرده اند و این برای هواداران پرسپولیس بسیار سنگین است. آن ها كه انتظارن داشتند این دو بازیكن تیمشان را ترك كنند، حالا موضع گیری شدیدی علیه رضاییان و طارمی كرده اند.
در شبكه های اجتماعی به وضوح می شود خشم هواداران پرسپولیس را از این اتفاق دید. البته رضاییان و طارمی حق دارند كه در هر تیمی می خواهند بازی كنند و شاید عصبانیت بیش از حد هواداران پرسپولیس هم منطقی نباشد. شاید حتی بتوان از مدیریت باشگاه ایراد گرفت كه چرا در زمان عقد قرارداد، با آن ها قراردادهای بلند مدت تر نبسته اند یا اینكه چرا پول رضاییان سر وقت پرداخت نشده تا این بازیكن نتواند راحت قراردادش را فسخ كند.
اما در این میان رفتار عجیب هواداران پرسپولیس هم قابل تامل است. در یكی از كانال های هواداری پرسپولیس كه تعداد اعضای آن حدود 270 هزار نفر است، این دو بازیكن حتی تهدید هم شده اند كه اگر بخواهند با تیم ملی در تهران بازی كنند، هواداران پرسپولیس علیه آن ها شعار خواهند داد. پرسپولیسی ها جدایی طارمی و رضاییان را به كارلوس كی روش سرمربی تیم ملی هم ربط داده اند و او را در این انتقال مقصر می دانند.


43 43

چرا محیط‌بانان را می‌کُشند؟!

آیا داشتن رتبه‌ی نخست آلوده‌ترین هوای شهری در جهان، بالاترین میزان فرسایش خاک، و بیشترین برداشت از سرمایه‌های جبران‌ناشدنی آب کافی نبود که رتبه‌ی بیشترین کشتار مدافعان طبیعت هم به آن اضافه شد؟! چرا با وجود داشتن سازمان‌های دولتی مسوول در حوزه‌ی منابع طبیعی و محیط زیست (که دست‌کم در قاره‌ی‌ آسیا، پیشینه‌شان از بسیاری کشورهای دیگر بیشتر است) به چنین جایگاهی تنزل کرده ایم؟ سازمان‌های غیردولتی‌مان هم نه از نظر شمار و نه از حیث کارکرد، پایین‌تر از میانگین جهان نیستند… پس چرا چنین است؟!

به نظر من، علت در درجه‌ی نخست این است که قانون در جایگاه خودش نیست، و آن شأنی را که مدیران و مسوولان باید برای قانون قائل باشند، در میان نمی‌بینیم. نیازی به زحمت زیاد نیست که مصداق‌های قانون‌گریزی را ردیف کنیم؛ هر روز فقط با ورق زدن روزنامه‌ها، که تازه هر خبری را هم پوشش نمی‌دهند، می‌بینیم که (برای مثال) چگونه برخلاف عرف و قانون و مقررات، با به باد دادن درآمدها و سرمایه‌های مالی کشور، آن چیزهایی را که به عنوان نظام قانونی بودجه‌بندی، ایفای مسوولیت، پاسخ‌گو بودن مسوولان، و حساب و کتاب داشتن دریافت‌ها و پرداخت‌ها شناخته می‌شود، به سُخره گرفته اند؛ می‌بینیم که در اداره‌ها و بانک‌ها و سر چهارراه‌ها و بیمارستان‌ها و مطب‌ها و… «حق حساب» موثرتر از حرف حساب است؛ و می‌بینیم که بزرگ‌ترین پایمال‌کنندگان قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست، وزارت‌خانه‌های قَدَری هستند که اول شروع می‌کنند به ساختن یک سد یا احداث خط انتقال گاز، و بعد (اگر حرفی پیش آید یا فرصتی دست دهد!) می‌روند دنبال «پیوست محیط زیستی» که به هر حال با پول به دست می‌آید… .

در چنین شرایط، ترس از قانون رنگ می‌بازد، چراکه اقتدارِ آن و شمولش بر همه‌ی اشخاص از میان رفته است. وقتی که در مرکز قانون‌گذاری، فلان نماینده می‌گوید که برای چهار تا گورخر توسعه‌ی منطقه‌ی مورد نظر من متوقف شده است؛ نمایندگان دیگری، محیط زیست را «محیط ایست» می‌خوانند؛ دیگران پیاپی برای کشاندن بودجه به سوی حوزه‌ی انتخابیه‌شان از طرح‌های بی ارزیابی زیست‌محیطی دفاع می‌کنند؛ و هنگامی که ورود غیرقانونی به منطقه‌های حفاظت‌شده و پارک‌های ملی برای انواع پیمانکاران راه‌سازی و معدن‌کاوی و جز آن رویه شده … چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که شکارچیان غیرمجاز متجاوز به این‌گونه مناطق، از مامور محیط زیست و از قانون ناظر بر این منطقه‌ها بترسند؟

درست است که بودجه‌ی سازمان حفاظت محیط زیست آن‌قدر کم است (پنجاه درصد کم‌تر از بودجه‌ی  شهرداری شهر متوسطی مانند سمنان، و صد وچهل برابر کم‌تر از بودجه‌ی شهرداری تهران!) و آن سازمان با این پول نمی‌تواند اقتدار شایسته‌ای داشته باشد؛ درست است که برای آموزش اصول محیط زیست بسیار کم کار شده است؛ درست است که فقر و بیکاری سبب شده که عده‌ای برای فروش گوشت، دست به شکار بزنند؛ درست است که شیوه‌ی مدیریت منطقه‌های حفاظت‌شده باید اصلاح شود و مردمِ حول و حوش این‌گونه منطقه‌ها باید بیشتر درگیر موضوع شوند؛ و درست است که عامل‌های دیگری را هم می‌توان نام برد که در به خون خفتن مدافعان طبیعت کشور موثر اند… اما، بی‌قانونی بالاتر از تمام این‌ها است.

اگر قانونمندی اصل نشود، افزایش بودجه‌ی سازمان حفاظت محیط زیست هم ممکن است موجب فساد در آن‌جا گردد (چنانکه در دستگاه‌های پربودجه شده است) و آموزش محیط زیست هم می‌تواند یک حجره‌ی پرتقلب شود. مگر فقر در کشور ما بیشتر از کشورهای افریقایی است که در این‌جا برای شکار، این همه محیط‌بان کشته می‌شوند؟ چرا در افریقا، پارک‌های ملی واقعی هستند و در این‌جا فقط روی کاغذ؟ آیا جز این است که بزرگان ما باید بیش از این‌ها به قانون پایبند باشند تا این پایبندی به سراسر جامعه تسری یابد؟

فناوری مایکروسافت برای به تله انداختن پشه‌های ناقل زیکا

نمونه اولیه تله در شهر هوستون ایالت تگزاس در حال بررسی است. این تله تنها نوع خاصی از پشه ناقل مورد نظر پژوهشگران را ردیابی می کند. علاوه بر آن، این تله داده ها زمان و وضع هوای لحظه به دام افتادن پشه را نیز ثبت می کنند.

ایتان جکسون، مسئول این برنامه پژوهشی می گوید: «هدف ما استفاده از پشه ناقل به عنوان ابزاری برای جمع آوری نمونه خون و اطلاعات درباره پاتوژن ها یا عوامل بیماری زایی است که پشه با آن برخورد داشته است. فناوری ما شامل گرفتن پشه تا برگرداندن آن به آزمایشگاه و تجزیه اطلاعات است.»

ایتان جکسون می افزاید برای گروه کاری او پشه ناقل ابزاری برای جمع آوری خون انسان و حیوانات است تا دانشمندان با تجزیه خون شیوع پاتوژن های جدید و یا موجود را بررسی کنند.

پژوهشگر مایکروسافت در ادامه گفت: «ایده این برنامه به نام «پرمونیون» (به معنی اخطار) از آنجا شروع شد که معمولا پیش بینی شیوع و یا بروز بیماری های عفونی برای دانشمندان بسیار سخت، خطرناک و پرهزینه است. آیا می توان آنهارا پیش بینی کرد؟ در صورت موفقیت پروژه ما جواب احتمالا مثبت است. امیدوارم در آینده بتوانیم بروز یا شیوع بیماری های عفونی مانند ابولا و یا زیکا را پیش بینی کنیم.»

شیوع ویروس زیکا اولین بار سال گذشته در برزیل گزارش شد و پس از آن ۱۴۰۰ مورد تولد نوزدان میکرو سفالی ثبت شده است. ویروس زیکا تا حال در ۳۹ کشور و منطقه قاره آمریکا منتشر شده است و با نزدیک شدن فصل گرما پیش بینی می شود بزودی در آمریکا نیز گسترش یابد.

۵۴۵۴

 

آزمایش قدرتمند‌ترین راکت فضایی در چین

براساس گزارش نيوساينتيست، راكت مارس7 براي اولين‌بار از سكوي پرتاب جديد در ونچانگ در جنوب چين پرتاب شد. در آينده اين راكت متوسط، فضاپيماي باري تيان‍ژو را براي تامين تجهيزات ايستگاه فضايي چين با خود به فضا خواهد برد و علاوه بر اين نسل جديدي از كپسول حمل فضانوردان را نيز به همراه خواهد داشت.

فضانوردان چيني درحال حاضر از كپسول شنژو براي سفر به مدار زمين استفاده مي‌كنند،‌نسخه‌اي از كپسول سايوز روس‌ها كه با تغيير در طراحي و ساخت مي‌تواند تعداد فضانوردان بيشتري را حمل كرده و به فواصل دورتري از فضا سفر كند. نسخه‌اي كه به تازگي در پرتاب آزمايشي مورد بررسي قرار گرفته ابعادي كوچكتر از نسخه اصلي كپسول دارد.

به گفته دفتر مهندسي پروژه‌هاي فضايي سرنشين‌دار چين، اين كپسول جديد و كوچك با هدف جمع‌آوري داده‌هاي آيروديناميكي و دمايي درحين بازگشت به زمين ساخته شده‌است تا فناوري‌هاي كليدي از قبيل سازه محافظتي حرارتي قابل‌ا‌نفصال و توليد مواد فلزي سبك‌وزن به تاييد برسد.

اين كپسول آزمايشي براي 20 ساعت در مدار زمين بود و پس از آن با كمك چتر نجات در بيابان باديان ژاران در مغولستان مركزي فرود آمد. به گفته مقامات فضايي چين فرود سالم اين كپسول زمينه طراحي و توسعه نسل بعدي فضاپيماهاي سرنشين‌دار را فراهم خواهد‌آورد. راكت مارس 7 همچنين تعدادي ماهواره مطالعاتي را نيز به همراه خود به مدار برده‌است.

چين قصد دارد آزمايشگاه فضايي تيانگونگ 2 را در اواخر سال 2016 به فضا پرتاب كند و پس از آن تا سال 2018 فرصت دارد تا ايستگاه فضايي بادي‌اش را تكميل كند. اين كشور قصد دارد از كشورهاي ديگر براي همكاري در اين پروژه دعوت كند.

۵۴۵۴